Om passive aksjefond

Passive aksjefond (kjent som indeksfond) har historisk gitt bedre resultater enn 90 % av aktive fond. I en jungel av aktive fond er det meget liten sannsynlighet for at du velger et aktivt fond som slår (både på nettoakastning og risikojuster avkastning) et passivt fond.

Historikk

Markedet her definert som Oslo Børs har hatt følgende historisk utvikling de siste 35 årene:

Gjennomsnittlig årlig avkastning10,92 % 
Standardavvik20,71 %
Nedsideavvik16,76 %
Maksimal nedside-58,25 %
Positive måneder218 (61,58 %)
Sharpe ratio0,2885
Gjennomsnitt nominell rente i perioden4,96 % (har falt gjennom hele perioden)

Grafisk fremstilling av den nominelle veksten for kr 100 over de siste 35 år på Oslo Børs.

Passive aksjefond populært kjent som indeksfond søker å følge den generell utviklingen på en underliggende indeks som OSEBX eller OBX Total Return index. Disse indeksfondene preserer omtrent likt som utviklingen i indeksen de følger. Minus en tracking error og forvaltningskostnader. Tracking error kommer av at når man etterligner noe vil man alltid ligge litt bak det man etterlikner, dette avviket er veldig lite for indeksfond.

Transaksjonskostnader

Transaksjonskostnadene ved aktive fond er betydelig høyere enn ved passive fond. Det er ofte snakk om flere prosent forksjell! Kostnadene ved aktive fond er i snitt er seks ganger høyre enn ved passive fond. Over tid vil dette utgjøre en betydelig kostnad for investoren. Aktive fond må ta igjen kostnadene og levere bedre avkastning for å kunne forsvare praksisen. Forbrukerrådet har dessuten i en stor undersøkelse konkludert med at det bare er flaks hvis et aktivt fond slår sin indeks. Og de anbefaler videre at man velger indeksfond ettersom det er få tegn på at aktive fond klarer å levere over tid.

Forventninger basert på historikk

Grafen under viser avkastning på kr 1000 per måned med historisk gjennomsnitt i perioden for OBX indeksen og innskudd i bankrente. Risiko (variasjon) er ikke hensyntatt. Grafen viser den historiske veksten man har i aksjemarkedet på lang sikt (20 + år).

ÅrOBXBANK
0 kr                    12 000  kr            12 000 
1 kr                    25 311  kr            24 595 
2 kr                    40 077  kr            37 815 
3 kr                    56 457  kr            51 691 
4 kr                    74 626  kr            66 255 
5 kr                    94 781  kr            81 541 
6 kr                  117 139  kr            97 585 
7 kr                  141 939  kr          114 425 
8 kr                  169 450  kr          132 101 
9 kr                  199 967  kr          150 653 
10 kr                  233 819  kr          170 126 
11 kr                  271 370  kr          190 564 
12 kr                  313 025  kr          212 016 
13 kr                  359 231  kr          234 532 
14 kr                  410 487  kr          258 165 
15 kr                  467 344  kr          282 970 
16 kr                  530 414  kr          309 005 
17 kr                  600 376  kr          336 331 
18 kr                  677 983  kr          365 013 
19 kr                  764 072  kr          395 118 
20 kr                  859 567  kr          426 716 
21 kr                  965 498  kr          459 881 
22 kr               1 083 005  kr          494 691 
23 kr               1 213 353  kr          531 228 
24 kr               1 357 945  kr          569 577 
25 kr               1 518 338  kr          609 828 
26 kr               1 696 258  kr          652 075 
27 kr               1 893 620  kr          696 418 
28 kr               2 112 550  kr          742 961 
29 kr               2 355 404  kr          791 811 
30 kr               2 624 796  kr          843 085 
31 kr               2 923 626  kr          896 902 
32 kr               3 255 112  kr          953 389 
33 kr               3 622 822  kr       1 012 677 
34 kr               4 030 714  kr       1 074 906 
35 kr               4 483 180  kr       1 140 221 
36 kr               4 985 090  kr       1 208 776 
37 kr               5 541 847  kr       1 280 731 
38 kr               6 159 445  kr       1 356 255 
39 kr               6 844 532  kr       1 435 526 
40 kr               7 604 484  kr       1 518 728 

Ved å studere tallene over ser man at det er betydelig forskjell etter lang tid (20 år +). Ved langsiktig sparing til barn med for eksempel 20 års horizont eller pensjon med 30 år eller mer er det betydelig bedre å spare i et passivt aksjefond enn bank.

I grafen over viser siste 30 år med historisk avkastning på OBX mot historisk bankrente i perioden. Tabellen under viser utviklingen.

ÅrHistorisk BANKHistorisk OBXDifferanse
0 kr            12 000  kr               12 000  kr                –   
1 kr            24 595  kr          28 291,33  kr           3 696 
2 kr            37 815  kr          32 024,24 -kr          5 791 
3 kr            51 691  kr          47 269,69 -kr          4 421 
4 kr            66 255  kr          73 026,79  kr           6 772 
5 kr            81 541  kr        116 151,20  kr         34 610 
6 kr            97 585  kr        102 659,15  kr           5 074 
7 kr          114 425  kr        157 403,10  kr         42 978 
8 kr          132 101  kr        203 817,34  kr         71 716 
9 kr          150 653  kr        223 383,06  kr         72 730 
10 kr          170 126  kr        169 513,18 -kr             612 
11 kr          190 564  kr        307 840,94  kr       117 277 
12 kr          212 016  kr        274 024,94  kr         62 009 
13 kr          234 532  kr        313 167,60  kr         78 636 
14 kr          258 165  kr        188 766,88 -kr        69 398 
15 kr          282 970  kr        692 815,81  kr       409 846 
16 kr          309 005  kr        615 998,91  kr       306 994 
17 kr          336 331  kr        784 965,73  kr       448 634 
18 kr          365 013  kr        710 735,65  kr       345 722 
19 kr          395 118  kr        635 132,05  kr       240 014 
20 kr          426 716  kr        390 759,43 -kr        35 957 
21 kr          459 881  kr     1 335 013,53  kr       875 132 
22 kr          494 691  kr     1 161 143,75  kr       666 453 
23 kr          531 228  kr     1 067 805,42  kr       536 577 
24 kr          569 577  kr     1 456 142,65  kr       886 566 
25 kr          609 828  kr     1 335 840,08  kr       726 012 
26 kr          652 075  kr     1 694 413,55  kr    1 042 338 
27 kr          696 418  kr     2 017 601,31  kr    1 321 183 
28 kr          742 961  kr     2 097 777,76  kr    1 354 817 
29 kr          791 811  kr     1 998 875,05  kr    1 207 064 
30 kr          843 085  kr     2 786 448,71  kr    1 943 363 
31 kr          896 902  kr     2 833 431,88  kr    1 936 530 

Det er verd å merke seg at i år 2,3, 10 og 20, gitt at du måtte ha pengene dine akkuratt da så ville det lønnet seg å ha i ha pengene i banken i perioden. Men kunne du ventet fra år 10 til 11 eller fra år 20 til 21 hadde du kommet betyedelig bedre ut. Disse dårlige årene er ofte kriseår i aksjemarkedet (dotcom og finanskrisen) hvor verdien på investeringen er på et lavnivå i perioden.

Historiske tall viser nominell utvkling på kr 1000 invester per måned i OBX og bankrenter
Historisk avkastning og variasjons siste 21 år viser at man må forvente dårlige år – dotcom og finanskrisen

Risikoen er illustert ved makismale månedlige tap i grafen under som også tydelig viser store månedlige tap under dotcom og finanskrisen.


Risikoen som i hovedsak, historisk kan defineres som variasjon er noe man må forvenete ved investering i aksjermarkdet.

Ansvarsfraskrivelse:

All informasjon på denne siden er forfatterens subjektive meninger, med mindre det er henvist til andre kilder. Forfatteren av innholdet er på ingen måte ansvarlig for din bruk eller tolkning av informasjonen. Alle finansielle beslutninger du måtte ta basert på denne informasjonen er utenlukkende for din egen risiko.  De fleste objektive observasjoner som presenteres bygger på historisk data som i seg selv ikke er noen garanti for fremtidige resultater. Forfatteren kan ikke ansvarliggjøres for dine tap.